Zdravstvena voditeljica u vrtiću

”Sve što trebam znati naučio sam još u vrtiću” – Robert Fulghum

Citat je koji nas sve djelatnike vrtića potiče na bolji i stručniji rad i time tjera naprijed u nove izazove kako bi djecu naučili što više možemo. Sada da odgovorimo na pitanja zašto je medicinska sestra uopće u vrtiću i koje su njene uloge. Prvo je ono zakonski:

Članak 33. Državnog pedagoškog standarda definira: Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću jest viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Djelokrug rada  zdravstvene voditeljice  određen je “Programom Zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“ i obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece na način da:

 • Prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda tj. potvrda o sistematskom pregledu novoupisane djece, analizira i potiče na aktivnost (odgojitelja, roditelja) ako postoji potreba;
 • Prati pojavu pobolijevanja djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića, kod pojave zarazne bolesti (jednog ili više djece) po potrebi surađuje s Epidemiološkom službom i ZZJZ i sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera;
 • Surađuje sa svim sudionicima u vezi provođenja zdravstvene zaštite u vrtiću;
 • Posebno brine o djeci jasličke skupine i aktivno sudjeluje u njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece;
 • Surađuje s liječnicima obiteljske medicine i pedijatrima djece;
 • Pruža prvu pomoć;
 • Brine o nabavi sanitetskog materijala i lijekova;
 • Aktivno sudjeluje u izvan vrtićkim aktivnostima djece (izleti, ljetovanja, zimovanja, škola plivanja i ostalo).

Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje na način da:

 • Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje djece, roditelja, odgojitelja, kuhara i ostalih zaposlenika u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina života;
 • Organizira edukaciju roditelja putem individualnih razgovora, informativnih panoa, letaka, organiziranjem stručnih predavanja;
 • Provodi individualno stručno usavršavanje Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u dječjem vrtiću prema HACCP sustavu;
 • U suradnji s glavnim kuharom izrađuje jelovnike s energetsko – prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve korisnike;
 • Izrađuje individualne jelovnike za djecu narušenog zdravlja (alergija, dijabetes, celijakija, i sl.) u suradnji s roditeljima i liječnicima;
 • U suradnji s glavnim kuharom odgovara za kvalitetu i kvantitetu prehrane, mikrobiološku ispravnost te higijenu kuhinja;
 • Sudjeluje u stvaranju uvjeta u skupinama za prepoznavanje, poticanje i djelovanje na mijenjanju i usvajanju pravilnih prehrambenih navika kod djece;
 • Prati primjenu normativa, valorizira i predlaže adekvatna unaprjeđenja;
 • U suradnji s odgojiteljima provodi antropometrijska mjerenja djece, utvrđuje stanje uhranjenosti prema antropometrijskim standardima, te predlaže preventivne mjere na razini skupine i djeteta.

Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima dječjeg vrtića na način da:

 • U suradnji s odgojiteljima potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno – higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana optimalna sredstva za opću higijenu djece;
 • Prati provedbu čistoće vanjskog i unutarnjeg prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka, te predlaže unaprjeđenja;
 • U suradnji s voditeljem, glavnim kuharom organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i tečaja higijenskog minimuma zaposlenika prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ostalo:

 • sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju,
 • vodi zdravstvenu dokumentaciju prema Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i Evidencije u dječjem vrtiću,
 • sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada vrtića i Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa,
 • podnosi tromjesečna i godišnja izvješća ravnatelju.

“Teže je odgovoriti na pitanje djeteta, nego na pitanje znanstvenika.” – Alice Miller

Ponekad i je, ali zato je tu tim stručnjaka koji daju sve od sebe kako bi svakome djetetu bilo odgovoreno na svako pitanje. Također i svakom roditelju ili skrbniku na bilo koje pitanje može odgovoriti netko od djelatnika ili stručnih suradnika vrtića. Za sve dodatne informacije veselim se vašem javljaju te se nadam da ćemo zajedničkim radom ostvariti svaki zacrtani cilj.

Zdravstvena voditeljica
Dječji vrtić Pčelica Bisag
Matea Kudoić, bacc. med. techn.
pitajzdravstvenu@gmail.com